Statut - Statute - Statuts

 • Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur

  Tekst jednolity z dnia 5 marca 2010 roku

  Rozdział I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur - zwane dalej Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w językach obcych za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami
  3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Wodzisławiu Śląskim.

  § 2

  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

  § 3

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
  5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

  § 4

  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

  Rozdział II

  CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

  § 5

  Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o językach i kulturach Europy, promocja znajomości i uczenia się różnych języków obcych przez całe życie oraz wspieranie i prowadzenie działań mających na celu umocnienie współpracy między różnymi regionami Europy. Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne i kulturalne w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

  1. promowania idei różnojęzycznej i wielokulturowej Europy,
  2. wspierania nauki różnych języków obcych w Europie, w tym języków mniejszości narodowych i języków rzadko używanych,
  3. upowszechniania uczenia się języków obcych przez całe życie, motywowania do doskonalenia ich znajomości poprzez realizację projektów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
  4. rozwijania tolerancji i zrozumienia między ludźmi należącymi do różnych obszarów kulturowych i tradycji językowych, kształtowania otwartej postawy wobec innych narodów, wspierania zaangażowania wszystkich grup społecznych w życie publiczne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  5. prowadzenia badań i zwalczanie stereotypów kulturowych i etnicznych poprzez wzbogacanie wiedzy o krajach, językach i kulturach europejskich i pozaeuropejskich, propagowanie idei integracji europejskiej,
  6. ułatwiania nawiązywania kontaktów pomiędzy nauczycielami języków obcych w Polsce z ich potencjalnymi partnerami za granicą poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, imprez integracyjnych,
  7. zachęcania członków stowarzyszenia do kształcenia ustawicznego, przygotowania stosownej oferty edukacyjnej, współorganizacji odpowiednich studiów podyplomowych oraz wspierania wszelkiej przedsiębiorczości,
  8. integracji środowiska nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacyjnych w Polsce oraz nawiązywania kontaktów z nauczycielami z zagranicy,
  9. popularyzacji języka francuskiego w Polsce i w świecie, przyczynianie się do wzrostu poziomu jego znajomości, rozbudzania zamiłowania do języka i kultury francuskiej i krajów frankofońskich oraz w szerszym znaczeniu przyczyniania się do rozwoju kontaktów i wymiany na płaszczyźnie językowej i kulturowej oraz ekonomicznej ułatwiających proces wzajemnego poznania się Europejczyków,
  10. współpracy z samorządami terytorialnymi oraz osobami, instytucjami i organizacjami realizującymi cele podobne jak Stowarzyszenia,
  11. propagowania idei frankofonii w kraju i poza jego granicami oraz promocji kultur krajów frankofońskich,
  12. dbałości o język polski i jego promocję w kraju, w Europie i na świecie, nawiązywania kontaktów z Polonią oraz wspierania jej działań,
  13. wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy różnymi partnerami, również zagranicznymi o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym naukę, technikę, kulturę, edukację, oświatę i wychowanie,
  14. prowadzenia działań na rzecz zdrowego, aktywnego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz współpracę z publicznymi i niepublicznymi jednostkami służby zdrowia,
  15. działalności charytatywnej.

  Rozdział III

  CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

  § 6

  1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1. członków zwyczajnych,
   2. członków wspierających,
   3. członków honorowych.
  2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
   1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
   2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
  4. Przyjęcie do Stowarzyszenia wymaga pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, złożenia deklaracji członkowskiej oraz podjęcia przez Zarząd uchwały o nadaniu członkostwa.
  5. Zarząd nadaje członkostwo Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
  6. Zarząd nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia uchwały o odrzuceniu wniosku o nadanie członkostwa. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

  § 7

  1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  c) korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  d) posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  e) korzystać z lokalu i urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, zaproponowanych przez Stowarzyszenie do dyspozycji członków z odpowiednią zniżką.
  2. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani:
  a) popierać i aktywnie realizować cele Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do wzrostu jego roli i znaczenia,
  b) przestrzegać powszechnie uznanych zasad i norm etycznych oraz postanowień statutu Stowarzyszenia,
  c) brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków,
  d) regularnie opłacać składki oraz ponosić dobrowolne świadczenia.

  § 8

  1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd.
  2. Członkowie wspierający reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez pisemnie upoważnione osoby fizyczne.
  3. Ustanie członkostwa wspierającego następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia.
  4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 8.1. za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

  § 9

  1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
  2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
  3. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
  4. Członek honorowy ma obowiązki określone w paragrafie 8.2 za wyjątkiem opłacania składek członkowskich oraz brania udziału w Zebraniach Zgromadzenia Członków.
  5. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalność Stowarzyszenia na rzecz krzewienia dialogu międzykulturowego i popularyzacji języków obcych, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
  6. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
  7. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
  8. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

  § 10

  1. Utrata członkostwa następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji, wykluczenia, śmierci oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.
  2. Rezygnacja wymaga oświadczenia w formie pisemnej złożonego na ręce Zarządu.
  3. Wykluczenie przez Zarząd może nastąpić w przypadku:
  a) działalności członka sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  b) pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie 3.a,
  c) brak aktywnej działalności w pracach Stowarzyszenia,
  d) zalegania z wpłatą składki członkowskiej przez rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  e) utraty praw publicznych.

  § 11

  1. Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków od decyzji Zarządu o jego wykluczeniu.
  2. Odwołanie do Walnego Zgromadzenia musi być złożone pisemnie Zarządowi na co najmniej trzydzieści dni przed Walnym Zebraniem. Zarząd umieszcza odpowiedni punkt w porządku Walnego Zgromadzenia.
  3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania od wykluczenia po wysłuchaniu tego z członków, który został wykluczony. Jeżeli członek ten nie przybył na Walne Zgromadzenie, to uchwałę można podjąć bez jego wysłuchania.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
  5

  Rozdział IV

  ORGANY STOWARZYSZENIA

  § 12

  Organami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  b) Zarząd Stowarzyszenia,
  c) Komisja Rewizyjna.

  § 13
  1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
  3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  b) pisemnej rezygnacji,
  c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
  4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
  5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

  § 14
  1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
  2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

  § 15


  1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
  2. Zarząd powiadamia o terminie Walnego Zgromadzenia, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
  3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
  6
  4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

  § 16


  1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
  a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
  e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
  g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
  i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
  m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
  n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
  2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
  3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
  4. Członek może udzielić upoważnienia do głosowania za siebie na Walnym Zgromadzeniu innemu członkowi. Upoważnienie takie w formie pisemnej winno być przedstawione osobie prowadzącej Walne Zgromadzenie bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia.

  § 17


  1. Zarząd składa się z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
  2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze.
  3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zawieranie umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia,
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i prezentowanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  6. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  7
  7. prowadzenie ewidencji członków i podejmowanych uchwał,
  8. opracowywanie propozycji strategii działań Stowarzyszenia,
  9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  4. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za całokształt swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

  § 18


  1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu.
  2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia dla swej skuteczności wymagają łącznego działania dwóch członków Zarządu.

  § 19


  1. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech członków.
  2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
  4. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
  a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  5. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

  § 20


  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

  Rozdział V

  MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

  § 21


  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  a) składek członkowskich,
  b) dotacji,
  c) środków otrzymanych od sponsorów,
  d) darowizn,
  e) zapisów i spadków,
  f) dochodów z własnej działalności,
  g) dochodów z majątku.
  3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
  4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

  § 22


  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
  2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  - Wydawanie książek (58.11.Z)
  - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  - Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
  - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
  - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
  - Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
  - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
  - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
  - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
  - Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
  - Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
  - Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
  - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)
  - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  - Szkoły policealne (85.41.Z)
  - Szkoły wyższe (85.42.B)
  - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
  - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
  - Nauka języków obcych (85.59.A)
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  - Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  - Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
  - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
  - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
  - Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
  - Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
  - Działalność muzeów (91.02.Z)
  - Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
  - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
  - Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
  - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
  - Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
  - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.
  5. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio organizuje i kieruje Zarząd Stowarzyszenia.

  Rozdział VI

  PRZEPISY KOŃCOWE

  § 23


  • 1. O zmianach niniejszego statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, a nadto Stowarzyszenie rozwiązuje się w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
   3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

   

 • STATUTS DE

  L’ ASSOCIATION POLONAISE - EUROPE DES LANGUES ET DES CULTURES

  Texte unifié du 5 mars 2010

  Chapitre I

  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  ARTICLE 1

  L’association prend pour dénomination Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur

  (Association polonaise - Europe des Langues et des Cultures), ci après dénommée

  « l’Association ».

  A l'étranger, l’Association peut utiliser sa dénomination traduite en langues étrangères

  conformément aux lois en vigueur.

  3. Le siège social de l’Association et de ses organes dirigeants est fixé à Wodzisław Śląski.

  ARTICLE 2

  L’Association est créée pour une durée illimitée. L’Association est dotée de la personnalité

  morale et agit conformément aux dispositions de la loi du 7 avril 1989 sur les associations

  (Journal Officiel de 2001, N° 79, position 885 modifié) ainsi qu’aux dispositions de la loi du

  24 avril 2003 sur les activités d'utilité publique et le bénévolat (Journal Officiel N° 96,

  position 873).

  ARTICLE 3

  1. L’Association agit sur le territoire de la République de Pologne.

  2. L’Association peut être membre d’organisations, tant nationales qu’internationales, de

  caractère similaire.

  3. L’Association peut exercer son activité hors du territoire de la République de Pologne

  conformément aux lois en vigueur.

  4. L’Activité de l’Association repose sur le bénévolat de ses membres.

  5. L’Association peut employer du personnel ou déléguer certaines activités à d’autres

  organismes.

  ARTICLE 4

  L’Association peut utiliser ses insignes et tampons conformément aux lois en vigueur.

  Chapitre II

  OBJECTIS DE L'ASSOCIATION

  ARTICLE 5

  L'association a pour objectif de promouvoir le savoir concernant les langues et les cultures

  européennes, de promouvoir la connaissance et l'apprentissage des langues étrangères tout au

  long de la vie ainsi que de soutenir et de conduire les actions ayant pour but de renforcer la

  coopération entre les différentes régions de l'Europe. L'association mène des actions

  éducatives et culturelles en particulier à travers les activités réalisées dans les domaines

  suivants:

  1) la promotion de l'idée d’Europe plurilinguistique et multiculturelle,

  2) le soutien à l'enseignement des différentes langues étrangères en Europe y

  compris les langues des minorités nationales et les langues rares,

  3) la diffusion de l'apprentissage des langues étrangères tout au long de la vie,

  la motivation à améliorer leur connaissance à travers les projets éducatifs et

  culturels,

  4) le développement de la tolérance et de la compréhension entre les gens

  appartenants à différents espaces culturels et traditions linguistiques, la

  formation d' une attitude ouverte aux autres nations, le soutien à l'engagement de

  tous les groupes sociaux dans la vie publique ainsi que le développement de la

  société citoyenne,

  5) la recherche scientifique, la lutte contre les stéréotypes culturelles et éthniques

  par l'enrichissement du savoir sur les pays, les langues et les cultures européens

  et non européens, la promotion de l'idée d'intégration européenne,

  6) la prise de contacts entre des enseignants des langues étrangères en Pologne et

  leurs partenaires potentiels à l'étranger grâce à l'organisation des cours, des

  formations, des séminaires, des conférences et des fêtes d'intégration,

  7) l'encouragement des membres de l'association à prendre part à la formation

  continue, l'élaboration d'une offre éducative convenable, la coorganisation des

  études post-universitaires et le soutien à toute entreprise de ce type,

  8) l'intégration du milieu des enseignants de tous les niveaux éducatifs en Pologne

  et la recherche des contacts avec les enseignants à l'étranger,

  9) la promotion de la langue française en Pologne et dans le monde, la contribution

  à l'augmentation du niveau de sa connaissance, le réveil de l'intérêt pour la

  langue et la culture françaises ainsi que pour les pays francophones, la

  contribution au développement des contacts et des échanges sur la plateforme

  linguistique, culturelle et économique ce qui facilite le processus de la

  connaissance mutuelle des habitants de l'Europe

  10) la coopération avec les autorités locales ainsi qu'avec les personnes, les

  institutions et les organisations ayant les mêmes buts que l'association

  11) la promotion de l'idée de francophonie en Pologne et à l'étranger ainsi que la

  promotion de la culture des pays francophones,

  12) la protection de la langue polonaise, sa promotion en Pologne, en Europe et dans

  le monde, la prise de contacts avec la POLONIA - le milieu de l'émigration

  polonaise à l'étranger et l'entretien de ses actions,

  13) l'échange d'informations et d'expériences entre les différents partenaires y

  compris ceux étrangers, interdisciplinaires qui lient la science, la culture,

  l'éducation et l'instruction,

  14) la conduite d’actions pour la vie active saine des enfants, des adolescents et des

  adultes et la coopération avec les organismes d’intérêt public et privé du service

  de santé,

  15) l'organisation d’actions charitables.

  Chapitre III

  MEMBRES DE L’ASSOCIATION

  ARTICLE 6

  1. Les membres de l'association sont divisés en :

  a) membres ordinaires,

  b) membres bienfaiteurs,

  c) membres d’honneur.

  2. Les membres ordinaires de l’Association peuvent être des citoyens polonais ou étrangers

  majeurs, y compris ceux ayant leur domicile hors du territoire de la République de

  Pologne.

  3. Toute personne intéressée par l’adhésion à l'Association dépose une demande écrite

  comportant une déclaration d’adhésion et l’engagement de verser les cotisations, et en

  outre :

  a) pour les personnes physiques : prénom (prénoms) et nom, date et lieu de naissance,

  adresse, numéro natiopnal d’identité (en Pologne PESEL),

  b) pour les personnes morales : dénomination (entreprise), siège, adresse, numéro

  SIREN, numéro SIRET, y compris le duplicata du registre compétent, pour les

  personnes assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce.

  4. L’adhésion à l’Association exige la recommandation écrite d’au moins deux membres de

  l’Association, le dépôt de la déclaration de membre et l'acceptation du règlement

  d'adhésion du nouveau membre, par le Conseil d’administration.

  5. La qualité de membre est attribuée par une résolution du Conseil d’administration à la

  majorité simple des votes.

  6. Le rejet de la demande d'adhésion n'a pas à être justifié par le Conseil d'administration.

  La décision du Conseil d’administration est définitive.

  ARTICLE 7

  1. Un membre ordinaire de l’Association a le droit de participer à la vie de l’Association, et

  notamment :

  a) a le droit de vote actif et passif,

  b) peut déposer des motions concernant les buts et le fonctionnement de l’Association,

  c) peut jouir de l’aide et de recommandations de l’Association dans son activité,

  d) peut disposer d’une carte de membre et porter les insignes de l’Association,

  e) peut profiter de locaux et appareils techniques, consultations et formations mis par

  l’Association à la disposition des membres avec une réduction convenable,

  2. Les membres ordinaires et bienfaiteurs sont obligés à :

  a) soutenir et réaliser activement les buts de l’Association, aussi bien qu’à contribuer à

  l’augmentation de son rôle et de sa valeur,

  b) respecter les règles et normes éthiques universellement applicables, aussi bien que les

  dispositions des Statuts de l’Association,

  c) participer aux Assemblées Générales des Membres,

  d) verser régulièrement les cotisations et couvrir les prestations,

  ARTICLE 8

  1. Est membre bienfaiteur de l’Association toute personne morale qui a déposé la déclaration

  de volonté et dont la demande d'adhésion a été acceptée par résolution du Conseil

  d’administration.

  2. Les membres bienfaiteurs sont représentés dans l’Association par l’autorisation écrite

  d’une personne physique.

  3. La qualité de membre bienfaiteur se perd par le dépôt d’une déclaration unilatérale.

  4. Les membres bienfaiteurs jouissent des droits des membres ordinaires prévus à l’Article 7

  alinéa 1 des statuts, à l’exception du droit de vote actif et passif.

  ARTICLE 9

  1. Peut être membre d’honneur toute personne physique quelle que soit son adresse

  domicile. Cette qualité lui est attribuée par l’Assemblée Générale pour une contribution

  particulière à l’Association.

  2. L’attribution à un membre ordinaire de l’Association de la qualité d’un membre

  d’honneur ne résulte pas en perte de droits et obligations de membre ordinaire par ce

  dernier.

  3. Les membres d’honneur on le droit de participer aux activités et évènements organisés par

  l’Association. Ils ne jouissent pas de droit de vote actif et passif et participent à

  l’Assemblée générale avec voix consultative.

  4. Les obligations d’un membre d’honneur sont prévues à l’Article 7 alinéa 2 des présents

  Statuts. Les membres d’honneur sont exemptés des cotisations et de la participation aux

  Assemblées Générales de Membres.

  5. Tout membre d’honneur peut devenir Président d’Honneur de l’Association. Cette qualité

  peut être octroyée par l’Assemblée Générale à une personne particulièrement méritante à

  l’activité de l’Association pour la promotion du dialogue interculturel et de la diffusion

  des langues étrangères, dont l’attitude moral et l’activité actuelle répondent aux buts et

  règles de l’activité de l’Association.

  6. La qualité de Président d'Honneur peut être conférée en même temps uniquement à une

  seule personne.

  7. Pour le Président d'Honneur les règlements relatifs aux membres d’honneur sont

  applicables. L’attribution et le retrait de cette qualité doivent être approuvés par la

  résolution à la majorité des deux tiers des voix.

  8. Le Président d'Honneur jouit d’un droit de participation au travail de tous les organes de

  l’Association avec voix consultative.

  ARTICLE 10

  1. La qualité de membre se perd par démission volontaire, radiation, décès aussi bien que

  par la perte de la personnalité morale pourr les personnes morales.

  2. Toute démission exige le dépôt d’une déclaration écrite auprès du Conseil

  d’administration.

  3. La radiation prononcée par le Conseil d’administration peut résulter de :

  a) activité contraire aux Statuts et résolutions de l’Association,

  b) motion écrite justifiée d’au moins de dix membres de l’Association pour les raisons

  prévues à l’article 3 a,

  c) absence de participation active aux travaux de l’Association,

  d) retard de plus d’une année de paiement de cotisations, malgré un avertissement

  préalable,

  e) perte de droits civiques.

  ARTICLE 11

  1. Tout membre peut faire appel de la décision du Conseil de le radier auprès del’Assemblée

  Générale des Membres.

  2. L’appel adressé à l’Assemblée Générale doit être déposé par écrit auprès du Conseil

  d’administration dans un délai de 30 jours précédant l'Assemblée Générale. Le Conseil

  d’administration ajoute un point approprié à l’ordre du jour.

  3. L’Assemblée Générale vote la résolution relative à l’appel de la décision de radiation

  après avoir écouté le membre concerné. En cas d’absence de ce dernier, la résolution peut

  être votée sans avoir écouté le membre.

  4. La résolution de l’Assemblée Générale est définitive.

  Chapitre IV

  ORGANES DE L’ASSOCIATION

  ARTICLE 12

  Les organes de l’Association sont :

  a) l’Assemblée Générale des Membres de l’Association,

  b) le Conseil d’administration,

  c) la Commission de contrôle.

  ARTICLE 13

  1. Le Conseil d’administration et la Commission de contrôle sont choisis par l’Assemblée

  Générale des Membres parmi les membres de l’Association par scrutin secret.

  L’Assemblée Générale peut demander un scrutin public.

  2. Les membres de Conseil d’administration et la Commission de contrôle sont élus pour 3

  ans jusqu’à l’élection du nouveau Conseil et de la nouvelle Commission de contrôle. Le

  mandat des membres du Conseil d’administration et de la Commission de contrôle se

  termine le jour de la première Assemblée Générale de l’année civile où expire la durée de

  leurs fonctions.

  3. Le mandat d’un membre du Conseil d’administration ou de la Commission de contrôle

  expire avant la fin de la durée de fonctions dans les cas suivants :

  a) cessation de qualité de membre de l’Association,

  b) résignation écrite,

  c) démission des fonctions par une résolution de l’Assemblée Générale votée à la

  majorité des deux tiers des voix.

  4. En cas d’expiration du mandat de membre du Conseil d’administration ou de la

  Commission de contrôle avant la fin de ses fonctions, l’Assemblée Générale complète la

  composition du Conseil d’administration ou de la Commission de contrôle pour la période

  jusqu’à la fin de leurs fonctions.

  5. En cas d’expiration du mandat du membre de Conseil d’administration ou de la

  Commission de contrôle dans les cas prévus par l’alinéa 2 et l’alinéa 3 lettre b des

  présents Statuts, le membre demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur, à

  moins que l’Assemblée Générale n'en décide autrement.

  ARTICLE 14

  1. Les résolutions de tous les organes de l’Association sont adoptées à la majorite simple des

  voix en présence d'au moins la moitié du nombre total des membres de l’organe en

  question, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

  2. Si, lors de la première convocation, l'Assemblée générale n'a pas réuni au moins la moitié

  de membres, une seconde Assemblée générale peut statuer à la majorité relative des voix

  des membres présents.

  ARTICLE 15

  1. L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration au moins une fois

  par an.

  2. La notification de la convocation de l’Assemblée générale, de sa date, lieu et des

  propositions pour l’ordre du jour doit être adressée par le Conseil d’administration à

  chaque membre par lettre recommandée ou par tout autre moyen au moins deux semaines

  avant la date de l’Assemblée.

  3. Le Conseil d’administration est obligé de convoquer l’Assemblée Générale à la demande

  de la Commission de contrôle ou d’un tiers des membres de l’Association. Le Conseil

  d’administration doit convoquer l’Assemblée générale aussitôt après avoir reçu une telle

  demande. L’Assemblée générale doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent le dépôt de

  la demande.

  4. A la demande de convocation de l’Assemblée générale peut être joint l’ordre du jour

  proposé qui doit être pris en compte par le Conseil d’administration. L’Ordre du jour peut

  être étendu à d’autres points.

  ARTICLE 16

  1. Les compétences de l’Assemblée générale sont les suivantes :

  a) approbation de programmes relatifs à l’organisation et aux finances de l’Association,

  b) approbation des résolutions du Conseil d’administration et de la Commission de

  contrôle,

  c) délibération et approbation des rapports annuels d’activité de l’Association par la

  Commission de contrôle,

  d) délibération et approbation des rapports d'activité du Conseil d'administration pour

  l'année écoulée,

  e) octroi du quitus au Conseil d’administration, après avoir écouté les rapports de la

  Commission de contrôle,

  f) élection du Président et des membres du Conseil d’administration,

  g) élection des membres de la Commission de contrôle,

  h) approbation et modifications des Statuts de l’Association,

  i) attribution de la qualité de membre d’honneur,

  j) détermination des cotisations,

  k) adoption de la résolution sur la dissolution de l’Association et sur l’attribution de son

  patrimoine,

  l) adoption de résolutions sur l’adhésion à d’autres organisations,

  m) convocation et liquidation des filiales de l’Association,

  n) adoption de résolutions dans les cas prévus aux présents Statuts, aussi bien qu’aux

  autres cas ne relevant pas des compétences des autres organes de l’Association.

  2. L'assemblée générale délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. L’ordre du jour

  proposé peut être modifié ou étendu par l’Assemblée générale. L’ordre du jour ne peut pas

  être étendu des points relatifs au changement des Statuts ou la dissolution de

  l’Association.

  3. L'Assemblée générale, après l’ouverture par le Président de l’Association, choisit le

  Président de l’Assemblée, et à la demande de ce dernier, le Vice-Président et le Secrétaire

  conduisent les délibérations.

  4. Tout membre de l’Association peut donner pouvoir de le représenter et de voter en son nom

  à l’Assemblée générale à un autre membre. L’autorisation convenable sous forme écrite

  doit être déposée à la personne qui préside l’Assemblée générale immédiatement après

  son ouverture.

  ARTICLE 17

  1. Le Conseil d’administration se compose du Président et de deux Vice-présidents.

  2. Le Conseil d’administration est constitué à la première assemblée après avoir été élu.

  3. Les compétences du Conseil d’administration sont :

  1. convocation de l’Assemblée générale des membres,

  2. réalisation de règlements de l’Assemblée générale,

  3. gestion des affaires courantes de l’Association,

  4. conclusion des contrats de travail avec les employés de l’Association,

  5. préparation de rapports annuels de l’activité et leur présentation à l’Assemblée

  générale des membres,

  6. acceptation de nouveaux membres de l’Association,

  7. tenue du registre des membres et des règlements approuvés,

  8. préparation de la stratégie de l’Association,

  9. représentation de l’Association et activité en son nom.

  4. Le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée Générale des membres.

  ARTICLE 18

  1. Chaque membre est autorisé à représenter l’Association.

  2. Toute déclaration de volonté à émettre envers l’Association exige, pour son efficacité, la

  coopération de deux membres du Conseil d’administration.

  ARTICLE 19

  1. La Commission de contrôle se compose de deux à trois membres.

  2. La Commission de contrôle choisit son Président parmi ses membres.

  3. Les compétences de la Commission de contrôle sont :

  a) contrôle financier de l’activité de l’Association, au moins une fois par an,

  b) dépôt des rapports à l’Assemblée générale, aussi bien que le dépôt des motions

  relatives à l’octroi du quitus au Conseil d’administration,

  c) présentation au Conseil de l’administration de protocoles de contrôle avec les

  conclusions,

  d) contrôles périodiques de cotisations,

  e) dépôt de demande de convocation de l’Assemblée générale.

  4. Les membres de la Commission de contrôle ne peuvent pas être les personnes suivantes :

  a) membres du Conseil d’administration ou personnes apparentées, apparentées par

  alliance ou soumises par leur travail aux membres du Conseil d’administration,

  b) condamnées, par jugement définitif, pour un crime ou délit intentionnel,

  5. Le choix d’une personne pour appartenir à la Commission ne respectant pas les dispositions

  de l’article 4 est nul. L’apparition des circonstances prévues par l’alinéa 4 pendant la

  durée des fonctions de la Commission doit entrainer la résignation écrite du membre de la

  Commission concerné.

  ARTICLE 20

  Le Président de la Commission de contrôle, et, en cas de besoin, ses autres membres, ont le

  droit de participer avec voix consultative aux assemblées du Conseil d’administration.

  Chapitre V

  PATRIMOINE ET ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION

  ARTICLE 21

  1. Le patrimoine de l’Association se compose de moyens financiers et autres composantes

  financières, destinés uniquement à la réalisation des buts statutaires.

  2. Les ressources de l’Association proviennent de :

  a) cotisations des membres,

  b) dotations,

  c) ressources provenant du sponsoring,

  d) dons,

  e) legs et héritages,

  f) revenu de son activité,

  g) revenu du patrimoine de l’Association.

  3. Les cotisations doivent être versées jusqu’à la fin du premier trimestre de chaque année.

  Les nouveaux membres versent les cotisations conformément aux règles fixées par le

  conseil d’administration, dans le délai de 30 jours à partir de la date de réception de

  l’avertissement de l’adhésion à l’Association.

  4. L’Association gère les finances et tient la comptabilité conformément aux dispositions

  légales en vigueurs.

  5. Le patrimoine et les fonds sont gérés par le Conseil d’administration.

  ARTICLE 22

  1. L’Association peut exercer une activité économique.

  2. Le revenu provenant de l’activité économique de l’Association est destiné à la réalisation

  des buts statutaires et ne peut pas être divisé entre ses membres.

  3. L’Association peut exercer une activité économique dans les domaines suivants :

   Edition de livres (58.11.Z)−

   Edition de revues et périodiques (58.14.Z)−

   Autres activités d’édition (58.19.Z)−

   Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision−

  (59.11.Z)

   Distribution de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision−

  (59.13.Z)

   Projection de films cinématographiques (59.14.Z)−

   Enregistrement sonore et édition musicale (59.20.Z)−

   Autres services d’information non classés ailleurs (63.99.Z)−

   Relations publiques (public relations) et communication (70.21.Z)−

   Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22.Z)−

   Recherche-développement en sciences humaines et sociales (72.20.Z)−

   Activité des agences de publicité (73.11.Z)−

   Études de marché et sondages (73.20.Z)−

   Activité des voyagistes (79.12.Z)−

   Services des guides touristiques et coordinateurs de voyage (79.90.A)−

   Services administratifs combinés de bureau (82.11.Z)−

   Organisation de foires, expositions et congrès (82.30.Z)−

   Enseignement post-secondaire non supérieur (85.41.Z)−

   Enseignement supérieur (85.42.B)−

   Enseignement non-scolaire de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51.Z)−

   Enseignement artistique non-scolaire (85.52.Z)−

   Enseignement de langues étrangères (85.59.A)−

   Autres enseignements non-scolaires, non classés ailleurs (85.59.B)−

   Activité de soutien à l'éducation (85.60.Z)−

   Services de garde d'enfants pendant la journée (88.91.Z)−

   Activité relative aux spectacles (90.01.Z)−

   Activité de soutien aux spectacles (90.02.Z)−

   Création artistique et littéraire (90.03.Z)−

   Activité d’établissements de culture (90.04.Z)−

   Activité de musées (91.02.Z)−

   Activité de gestion d'installations sportives (93.11.Z)−

   Activité des centres de culture physique (91.13.Z)−

   Autres activités liées au sport (93.19.Z)−

   Activités des organisations patronales et commerciales (94.11.Z)−

   Activité des organisations professionnelles (94.12.Z)−

   Activité d’autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire, non classés−

  ailleurs (94.99.Z)

  4. L’Association exerce son activité directement en se basant sur ses structures

  organisationnelles actuelles.

  5. L’activité directe de l’Association est organisée et gérée par le Conseil d’administration.

  Chapitre VI

  CLAUSES FINALES

  ARTICLE 23

  1. Les présents statuts peuvent être modifiés et l’Association peut être dissoute par la

  décision de l’Assemblée Générale. Les résolutions relatives requièrent une majorité de

  deux tiers des votes et la présence d’au moins de deux tiers de membres autorisés à voter.

  En outre, l’Association peut être dissoute dans les autres cas prévus par la loi.

  2. En cas de dissolution, l’Assemblée Générale détermine le mode de la dissolution et

  l’affectation du patrimoine de l’Association.

  3. Dans tous les autres cas non prévus par les présents Statuts, les dispositions de la Loi sur

  les associations font foi.

  Ces Statuts ont été acceptés et approuvés par la résolution n°1 de l’Assemblée Générale de

  Membres de l’Association polonaise - Europe des Langues et des Cultures le 3 Mars 2010 à

  Wodzisław Śląski.

   

 • STATUTE

  Polish Association - Europe Languages and Cultures

  The consolidated text of 5th March 2010

  Chapter I

  GENERAL PROVISIONS

  § 1

  1. The Association is named: Polish Association - Europe Languages and Cultures - hereinafter called

  the Association.

  2.The Association may use its name abroad in foreign languages in accordance with provisions.

  3.Head office of the Association and its bodies are located in Wodzisław Śląski.

  § 2

  The Association is incorporated for an unlimited period. The Association is a legal entity and

  operates under the provisions of the Act of 7 April 1989- The Associations Law (ie Journal of Laws

  of 2001 No. 79, item. 855 as amended.) And the Act of 24 April 2003 public Benefit Activity and

  Volunteerism (Journal of Laws No. 96, pos. 873).

  § 3

  1. The field of action of the Association is the area of the Republic of Poland

  2. The Association may be a member of national and international organizations of similar profile.

  3.The Association may carry on business outside the Republic of Poland in accordance with Polish

  law.

  4. The Association is based on the social work of its members.

  5.The Association may hire employees or outsource certain tasks to other entities.

  § 4

  The Association may use the badges and stamps in accordance with relevant regulations.

  Chapter II

  FUNCTIONS OF THE ASSOCIATION AND METHODS OF OPERATION

  The aims of Association are to popularize the knowledge of languages and cultures of Europe,

  promoting knowledge and learning different languages throughout their lives and to support and

  carry out activities aimed at strengthening cooperation between the different regions of Europe. The

  Association conducts educational and cultural activities, in particular, by performing tasks related

  to:

  1) promote the idea of multilingual and multicultural Europe,

  2) encourage learning different languages in Europe including languages of minorities and

  rarley used languages

  3) promote throughtlife languages learning, motivation to improve skills through realizeing

  1

  educational and cultural projects

  4) development of tolerance and understanding between people of different traditions, cultures

  and languages, forming an open attitude towards other nations, promote the involvement of

  all social groups in public life and civil society development,

  5) research and overcoming ethnics and cultural stereotypes through enrichment the knowledge

  of the countries, languages and cultures of Europe and beyond, promoting the idea of

  European integration

  6) facilitate networking among teachers of foreign languages in Poland with their potential

  partners abroad by organizing courses, trainings, seminars, conferences, team building

  events,

  7) encourage members of the Association to lifelong learning, prepare appropriate educational

  provision, co-organize the relevant post-graduate studies and to support any enterprise,

  8) integration of the teachers at all educational levels in Poland and to establish contacts with

  teachers abroad,

  9) popularization of the French language in Poland and around the world contributing to the

  increase in the level of his knowledge, fostering love of language and culture of French and

  Francophone countries and in the broader sense of contributing to the development of

  contacts and exchanges at a linguistic and cultural, and economic process to facilitate the

  mutual knowledge of European people,

  10) cooperation with local authorities and individuals, institutions and organizations pursuing

  similar aims as the Association,

  11) promote the idea of Francophonie in Poland and beyond its borders and the promotion of

  Francophone countries cultures,

  12) care of the Polish language and its promotion in the country, in Europe and the world,

  establishing contacts with the Polish community and support its activities,

  13) exchange information and experiences between the various partners, including international

  interdisciplinary partners connecting science, technology, culture, education, education and

  upbringing,

  14) carry out activities to encourage healthy, active lifestyle of children, adolescents and adults

  as well as cooperation with public and non-public health units,

  15) charity.

  Chapter III

  MEMBERS OF THE ASSOCIATION

  1.Members of the Association are divided into:

  a) ordinary members,

  b) supporting members,

  c) honorary members.

  2.Ordinary member may be an adult citizen of the Republic of Poland or foreigner, also residing

  outside the territory of the Polish Republic.

  3.The candidate to the Association made a written declaration containing a declaration of accession

  and the obligation to pay contributions, plus:

  a) natural persons: name (s) and surname, date and place of birth, address, Social Security

  number,

  b) legal persons: name (company), registered office, address, REGON, NIP, also attaching a

  copy of the register, if subject to registration.

  2

  4. Admittance to the Association requires the written recommendation of at least two members of

  the Association, membership and a declaration made by the Board adopt a resolution to grant

  membership.

  5.Board gives the Association membership by a resolution passed by simple majority.

  6.Board is not obliged to state reasons for the rejection of a resolution granting the application for

  membership. The decision of the Board is final.

  § 7

  1. An ordinary member of the Association shall have the right to participate in the life of the

  Association, in particular:

  a) entitled to passive and active voting right,

  b) may apply in all matters relating to the objectives and functioning of the Association,

  c) use and care of the recommendations of the Association in its activities,

  d) have the legitimacy and wear badges Association

  e) the use of premises and technical equipment, counseling and training, as proposed by the

  Association for the disposal of the members of the applicable discount.

  2. Ordinary members and supporting the Association are obliged:

  a) encourage and actively pursue the objectives of the Association and contribute to

  increasing its role and importance,

  b) comply with generally recognized principles and ethical standards and the provisions of

  the Statute of the Association,

  c) participate in General Meetings of Members,

  d) regularly pay voluntary contributions and pay benefits.

  § 8

  1.Legal persons can be supporting members of the Association by submitting a declaration of intent,

  after the appropriate resolution by the Board.

  2.Supporting members are represented in the Association by writing to authorized individuals.

  3.Termination of membership support is by making a unilateral declaration.

  4.Supporting members enjoy the rights of ordinary members mentioned in § 8.1. with the exception

  of active and passive voting rights.

  § 9

  1.An honorary member may be any natural person, regardless of their place of residence, which will

  give the dignity of the General Assembly for outstanding contribution to Association.

  2.Giving ordinary member of the honorary membership of the Association, does not cause the loss

  of his rights and obligations as an ordinary member.

  3.Honorary members are entitled to participate in the activities and events organized by the

  Association, do not have active or passive voting rights. Participate in the General Assembly in an

  advisory capacity.

  4. An honorary member has the responsibilities set out in paragraph 8.2 except for the payment of

  membership dues and participate in Meetings of the Assembly of Members.

  5. Honorary member may be attributed to the dignity of Honorary President of the Association. The

  dignity of the General Assembly can make a person particularly meritorious in the activities of the

  Association to promote intercultural dialogue and the popularization of foreign languages, of which

  the moral and past activities are consistent with the purposes and principles of the Association.

  3

  6.At the same time, the dignity of Honorary President of the Association may be attributed to only

  one person.

  7.To the Honorary President of the Association shall be governed by the honorary members, except

  that the giving and receiving this honor is a resolution passed by a majority of 2 / 3 majority.

  8.Honorary President of the Association has the right to participate in the work of all bodies of the

  Association in an advisory capacity.

  § 10

  1.Membership shall be lost as a result of voluntary resignation, exclusion, death and loss of legal

  personality by legal persons.

  2. Resignation requires a written statement submitted to the Management Board.

  3. Exclusion by the Board may occur in:

  a) the activities of the member which is contrary to the statute and resolutions of the

  Association,

  b) a reasoned request in writing at least ten members of the Association for the reasons set

  out in section 3.a,

  c) lack of active operations in the work of the Association,

  d) retention of membership fee payment for a year, after a written warning,

  e) loss of civil rights.

  § 11

  1.A member may appeal to the General Assembly against the decision of the Board for its

  exclusion.

  2. An appeal to the General Assembly must be submitted in writing to the Management Board at

  least thirty days before the General Meeting. Board puts the appropriate item on the agenda of the

  General Assembly.

  3.The General Assembly decides on appeals against exclusion, after hearing the member who has

  been excluded. If a member does not come to the General Assembly, this resolution can be taken

  without his hearing.

  4.Resolution of the General Assembly is definitive.

  Chapter IV

  THE ASSOCIATION BODIES

  § 12

  The bodies of the Association are:

  a) General Meeting of Members of the Association,

  b) The Board of the Association,

  c) Audit Committee.

  § 13

  1.The selection of the Association and the Audit Committee shall make the General Assembly from

  among members of the Association by secret ballot. The General Assembly may order a public vote.

  4

  2. Members of the Board and the Audit Committee shall be elected for three-year term until a new

  Board and the Audit Commission. The mandate of the members of the Board and the Audit

  Committee shall expire at the first General Assembly held in the calendar year in which the term of

  office expires.

  3. The mandate of a member of the Board or the Audit Commission's term of office expires before

  the end due to:

  a) termination of membership in the Association,

  b) the written resignation,

  c) an appeal by General Assembly resolution passed by a majority of 2 / 3 majority.

  4.In cases where the mandate of the Board or a member of the Audit Committee before the General

  Assembly's term of office shall complete the period until the end of term.

  5. In the event that the office of member of the Board or the Audit Commission in the situations

  referred to in paragraph. 2 and paragraph.3 point.b fully on his duties until the election of another

  person in his place, unless the General Assembly decides otherwise.

  § 14

  1.Resolutions of all bodies of the Association are passed by simple majority of votes in the presence

  of at least half the total number of board members, unless the Statute provides otherwise.

  2.If the first term at the General Meeting of Members is not participating at least half the number of

  members, then in the second period of the meeting the resolution may be taken in an appropriate

  majority of votes cast by present members.

  § 15

  1.General Assembly is convened based on resolution of the Board, at least once per calendar year.

  2. Board shall inform the General Assembly about time, place and agenda of proposals to all

  members of the registered letters or any other effective way at least 14 days before the start of the

  meeting.

  3.The Board is obliged to convene the General Assembly at the request of the Audit Committee or

  1/3 of the members of the Association. Board shall convene the General Assembly immediately

  after receipt of the request. The term of the General Assembly must fall within 2 months from the

  date of application.

  4. To request the convening of the General Assembly accompanied by a proposed agenda, which the

  Board is obliged to take into account. The order can be extended by the Board on other points.

  § 16

  1.The competencies the Annual General Meeting of the Association includes

  a) adopting programs of organizational and financial activities of the Association,

  b) adopting by-laws of the Association Board and the Audit Commission,

  c) consideration and approve the report of the Audit Committee of the Association,

  d) consideration and approve reports on the activities of the Association of the past term,

  e) granting, after hearing the conclusions of the Audit Committee, the resigning Board,

  f) election of the President and Members of the Board,

  g) election of members of the Audit Committee,

  h) the adoption of the Statute of the Association or its modification,

  i) conferring the honorary membership of the Association,

  j) determining the amount of membership fees,

  k) adopting a resolution on the dissolution of the Association and use its assets,

  5

  l) adopting resolutions on the accession to other organizations,

  m) establishment and liquidation of branches of the Association,

  n) adoption of resolutions in the cases referred to in this Statute and other matters not

  reserved to the competence of other bodies

  2.The General Assembly is working according to the agreed agenda. Suggested agenda may be by

  the General Assembly amended or extended. The order can not be extended to points relating to the

  modification or termination of the Statute of the Association.

  3. General Assembly after opening it by the President of the Board Meeting of the Association shall

  elect a Chairman and at the request of Vice-President and Secretary, who continue to lead the

  meeting.

  4.A member can provide authority to vote for himself at the General Assembly to another member.

  Such authorization in writing must be presented to the person leading the General Assembly

  immediately after the opening of the General Assembly.

  § 17

  1.The Board consists of President and two Vice Presidents.

  2. Board constitutes itself at the first meeting after the election.

  3.The Board should:

  1. convening the General Assembly,

  2.implementation of the resolutions of the General Assembly,

  3. directing the current work of the Association,

  4.employment contracts with employees of the Association,

  5. preparation of the annual activity reports and presenting them to the General Meeting of

  Members

  6. admission of new members of the Association,

  7. keeping records of members and passed resolutions,

  8. making proposals for the strategy of the Association,

  9. representing the Association and act on his behalf.

  4. Association Board is responsible for all of its activities before the General Assembly meeting.

  § 18

  1.To represent the Association authorized is each member of the Board.

  2. Statements of intent on behalf of the Association for its effectiveness requires the combined

  action of two members of the Board.

  § 19

  1.The Audit Committee is composed of two to three members.

  2. The Audit Committee elects the Chairman from among its members

  3. The competencies the Audit Committee include:

  a) carrying out at least once a year to the substance and financial activities of the Board,

  b) reporting to the General Assembly and submit proposals concerning the resigning Board,

  c) presenting the Board's audit protocols with applications,

  d) carrying out periodic checks to pay membership fees,

  e) submitting the proposal to convene the General Assembly.

  4.Audit Committee members can not be a person:

  a) who are members of the Board or remaining a member of the Board in respect of

  consanguinity, affinity or subordination in respect of employment,

  6

  b) convicted of an offense of intentional guilt.

  5.Choosing the composition of the people contrary to the provisions of paragraph. 4 is invalid. The

  circumstances referred to in paragraph. 4 in the Commission's mandate is synonymous with the

  written resignation of a member of the Commission, which circumstance applies.

  § 20

  Chairman of the Audit Committee and if necessary some of its members have the right to participate

  in an advisory capacity in meetings of the Association.

  Chapter V

  PROPERTY AND BUSINESS OF THE ASSOCIATION

  § 21

  1.Property of the Association form cash and other assets, which are used exclusively to achieve the

  statutory objectives of the Association.

  2.Assets of the Association comes from:

  a) membership fees,

  b) grants,

  c) funds received from sponsors,

  d) donations,

  e) records and inheritances,

  f) income from own operations,

  g) income from the property.

  3.Membership fees should be paid to the first quarter of each year. The newly admitted members

  pay their contributions according to the rules set by the Board within 30 days of receipt of the

  notification of acceptance as a member of the Association.

  4.The Association manages its finances and accounting in accordance with applicable law.

  5.Assets and Funds Management manages the Association.

  § 22

  1.The Association may carry out economic activities.

  2.Income from business activities of the Association serves the statutory purposes and may not be

  distributed among its members.

  3.The Association may conduct business in the following areas:

  - Publishing of books (58.11.Z)

  - Publishing of journals and periodicals (58.14.Z)

  - Other publications (58.19.Z)

  - Production activities, video and television programs (59.11.Z)

  - Distribution activities, video and television programs (59.13.Z)

  - Projection activities movies (59.14.Z)

  - Activities sound and music (59.20.Z)

  - Other service activities in terms of information, not elsewhere classified (63.99.Z)

  - Interpersonal relations (public relations) and communication (70.21.Z)

  - Other consulting on business and management (70.22.Z)

  7

  - Research and experimental development on social sciences and humanities (72.20.Z)

  - Advertising agencies (73.11.Z)

  - Market research and public opinion (73.20.Z)

  - Activities of tour operators (79.12.Z)

  - Activities of tour guides and tourist guides (79.90.A)

  - service activities Office administrative services (82.11.Z)

  - Organisation of fairs, exhibitions and congresses (82.30.Z)

  - Post-secondary schools (85.41.Z)

  - Higher Education (85.42.B)

  - Other education sports and sports and recreational activities (85.51.Z)

  - Cultural education (85.52.Z)

  - Learning foreign languages (85.59.A)

  - Other non-school forms of education, not elsewhere classified (85.59.B)

  - Educational support activities (85.60.Z)

  - Child day-care (88.91.Z)

  - Activities connected with the issue of artistic performances (90.01.Z)

  - Activities auxiliary to the issue of artistic performances (90.02.Z)

  - Artistic and literary creative activity (90.03.Z)

  - Operation of arts facilities (90.04.Z)

  - Museums activities (91.02.Z)

  - Operation of sports facilities (93.11.Z)

  - Activity facilities to improve physical fitness (93.13.Z)

  - Other activities connected with sport (93.19.Z)

  - Activities of business and employers (94.11.Z)

  - Activities of professional organizations (94.12.Z)

  - Activities of other membership organizations nec (94.99.Z)

  4.Running a business takes the form of direct based on existing organizational structures of the

  Association.

  5.Economic activity directly organizes and directs the Board of the Association.

  Chapter VI

  FINAL PROVISIONS

  § 23

  1.Changes to these statutes and dissolution of the Association General Assembly decides by a

  resolution passed by a majority 2 / 3 majority in the presence of at least 2 / 3 right to vote, and also

  dissolve the Association in other cases provided by law.

  2.In making a decision to dissolve the Association General Meeting shall determine the method of

  liquidation and decide on the Association's assets.

  3.In matters not governed by this Statute shall apply the provisions of the Law on Associations.

  The Statute was adopted by Resolution No. 1 of the General Assembly of the Polish Association-

  Europe Languages and Cultures, on 03/05/2010 Wodzisław Śląski.

  Signatures:

  8